Przejdź do treści strony Przejdź do menu Przejdź wyszukiwarki Przejdź do mapy biuletynu WCAG
Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
Reset:
Lektor:

Deklaracja Dostępności

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych oraz dostępność informacyjno-komunikacyjną zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej bip.dps.krapkowice.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014.02.24 . Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020.10.28

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

  • część dokumentów PDF posiada błędy w warstwie tekstowej (po skanowaniu/OCR),
  • dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.),

Oświadczenie sporządzono dnia: 2021.03.23

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

„Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki”.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Daniszewska, dps_anna@powiatkrapkowicki.pl.Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 77 665006717. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

W  Domu Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach zgłoszenia można dokonać w jednej z następujących form:

  • e-mail na adres dps_anna@powiatkrapkowicki.pl
  • faxem na nr: 774661706
  • listownie (3 dni liczone od dnia otrzymania zawiadomienia przez Dom Pomocy Społecznej „ANNA” w Krapkowicach)
  • telefonicznie; za pośrednictwem osoby trzeciej na nr: 774661706

Dostępność architektoniczna

1. Budynek główny i budynek „BIS”

Do budynku prowadzi   wejście od ul. 1 Maja, po przekroczeniu bramy wjazdowej po prawej stronie oznajduje się wejście do budynku „BIS”, do którego prowadzą schody wzdłuż bocznej ściany budynku. Po lewej stronie jest budynek główny do którego są trzy wejścia:  wejście do kuchni i do  pomieszczeń administracyjnych prowadzących przez drzwi frontowe. Wejście główne do tego budynku prowadzi przez drzwi znajdujące się na prawej ściacie budynku i windę umieszczoną przy głównych drzwiach tego budynku.

Nad wejściami nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.

Wejścia nie są zabezpieczone bramkami.

W budynku jest winda dostępna przy wejściu głównym.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia na parterze oraz na pierwszym piętrze.

Toalety dla osób niepełnosprawnych znajdują się na parterze w budynku głównym.

Przed budynkiem nie wyznaczono miejsc parkingowych dla osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

 

PDFRaport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego w formie dostępnej 01.01.2021.pdf (3,55MB)